Prezes stowarzyszenia - Agata Brandys
zasępca - Anna Borysiuk
członek zarządu - Beata Słowik
sekretarz - Marzena Chłopecka
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Monika Sławińska
zastępca - Anna Biernat-Gołąbek 
skarbnik - Marta Lis

 

Stowarzyszenie Zakrzewiaki działa na terenie Gminy od 2009r. Jego główne cele to:

 

 1. Wspomaganie organizacyjno - rzeczowe działalności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie.
 2. Wspomaganie wszelkich działań zmierzających do rozwoju kultury regionu i promocji okolic gminy Zakrzew, w szczególności przez propagowanie jej walorów krajobrazowych, turystycznych, wypoczynkowych oraz folklorystyczno - kulturowych.
 3. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom.
 4. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną.
 5. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.
 6. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie.
 7. Szerzenie oświaty zdrowotnej, ekologicznej.
 8. Działalność wspomagająca rozwój sportu i krzewienie kultury fizycznej.
 9. Promowanie nauki języków obcych.
 10. Upowszechnianie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik teleinformatycznych.
 11. Edukacja społeczno-prawna.
 12. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi.
 13. Kształtowanie osobowości młodych ludzi.
 14. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej.
 15. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych.
 16. Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży.
 17. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 18. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
 19. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych.
 20. Rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi.
 21. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży.
 22. Rozwijanie idei wolontariatu.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zakrzewie

Kontakt:

Telefon: +48 610 51 25

Fax: +48 610 51 25

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

Adres:

Zakrzew 58D

26-652 Zakrzew

Szkoła Filialna
w Mleczkowie

 

Kontakt:

Telefon: +48 610 52 32

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

 

Adres:

ul. Szkolna 22

26-652 Zakrzew